dimos

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II

Κατηγορίες επιδότησηςΗ εταιρεία μας, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία απο τη συμμετοχή της διαχειριστικά και κατασκευαστικά στο προηγούμενο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ένταξης στο νέο πρόγραμμα .

Πιο συγκεκριμένα

Το τμήμα μηχανικών – ενεργειακών επιθεωρητών αναλαμβάνει :

 • τις υπηρεσίες συμβούλου έργου
 • την αναζήτηση των βέλτιστων τεχνικοοικονομικά ενεργειακών παρεμβάσεων
 • την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
 • τη σύνταξη εντύπου παρεμβάσεων & προϋπολογιστικού κόστους
 • την αναζήτηση προσφορών
 • την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα
 • την έκδοση των απαιτούμενων αδειών , λοιπών μελετών, ενημερώσεων στο ΙΚΑ κτλ
 • την παρακολούθηση και συντονισμό των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης

 

Το κατασκευαστικό τμήμα εφαρμογών συστημάτων μόνωσης αναλαμβάνει :

 • Εφαρμογές συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας – pilotis κτλ.
 • Εφαρμογές θερμομόνωσης και στεγανοποίησης ταρατσών , δωμάτων στεγών κτλ.
 • Εφαρμογές εσωτερικής θερμομόνωσης

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα βασικότερα σημείου του οδηγού εφαρμογής του νέου προγράμματος.

 

1.ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Επιλέξιμες κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία και το μεμονωμένο διαμέρισμα.
 • Θα πρέπει να υφίστανται νόμιμα (να διαθέτουν οικοδομική άδεια ή να έχουν νομιμοποιηθεί)
 • Θα πρέπει να έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Το ΠΕΑ θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (με το νέο ΚΕΝΑΚ)
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) και επικαρπίας και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια (κεφάλαιο 2).
 • Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση. (εξαιρείται στην περίπτωση αίτηση σε πολυκατοικία όταν είναι ιδιοκτήτης σε περισσότερες ιδιοκτησίες και υποβάλλεται αίτημα ως πολυκατοικία)
 • Δεν είναι επιλέξιμες ιδιοκτησίες κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται σαν κατοικίες (πχ καταστήματα).
 • Η ιδιοκτησία θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία.
 • ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Εφόσον η ιδιοκτησία ενοικιάζεται θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία και για τον ενοικιαστή. (Δηλώνονται το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του ενοικιαστή). Επιπλέον θα πρέπει ο ιδιοκτήτης, αν έχει λάβει οικονομική ενίσχυση (ΕΣΠΑ κλπ) κατά τα τελευταία 3 έτη αυτή να μην ξεπερνά τα 200.000 €. Αν η κατοικία είναι ξενοίκιαστη τώρα, θα πρέπει να ήταν νοικιασμένη τουλάχιστον κατα το ένα εκ των δυο τελευταίων ετών πρίν απο το φορολογικό έτος που έχει εκκαθαριστεί.

 • Αν κατά την τελευταία χρήση το ακίνητο ήταν κενό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια εκ των δυο προηγούμενων φορολογικών ετών για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης.
 • Λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου Ε1 καθώς και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρευματος του ακινήτου.
 • Ακίνητο που έχει ενταχθεί στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι και έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία δεν μπορεί να ενταχθεί.
 • Ως ημερομηνία έναρξης εκλεξιμότητας δαπανών θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ.
 • Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

2. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Για την ένταξη στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια (ατομικό ή οικογενειακό) προσαυξανόμενο κατα 5 % ανα προστατευόμενο μέλος (με μέγιστο 2 μέλη δηλ επιπλέον 10% επιδότηση ).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η επταβάθμια κλίμακα εισοδήματος:

Η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα γίνεται με βάση τα εισοδήματα της τελευταίας, απο την υποβολή της αίτησης , εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Τα ποσοστά επιχορήγησης αφορούν στον τελικό επιλέξιμο προϋπολογισμό του προγράμματος (με ανώτερο τα 25.000 € / ιδιοκτησία). Για το υπόλοιπο έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου .

Στην 7η κατηγορία δεν χορηγείται επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού με επιδότηση επιτοκίου, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην 7η κατηγορία χωρίς την επιλογή δανείου. Σημειώνεται ότι και για αυτή την 7η εισοδηματική κατηγορία, τα κόστη για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών καλύπτονται απο το πρόγραμμα. Επιπλέον καλύπτεται το αίτημα φακέλου για δάνειο στην τράπεζα.

Στην περίπτωση υποβολής κατοικίας που ενοικιάζεται ο Ωφελούμενος (πλήρης κύριος ή επικαρπωτής) , δεν δικαιούται την επαύξηση της επιχορήγησης λόγω εξαρτώμενων τέκνων.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1, 2 ή 3 τουλάχιστον από το 50% του πλήθους των επιλέξιμων ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων του εμπίπτουν στην κατηγορία 4 εντάσσονται στην κατηγορία 3, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας 4 εντάσσονται στην κατηγορία 4. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα που υπερβαίνουν τα εισοδήματα της κατηγορίας 7 μπορούν να αιτηθούν ένταξη στην κατηγορία 7

 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 €/μ2 επιφάνειας κύριας χρήσης με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων τις 25.000 € με ΦΠΑ.

Το μέγιστο ύψος της επιδότησης, όπως προκύπτει από τον πίνακα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του επιλέξιμου κόστους. Δηλαδή στην περίπτωση που κάποιος εξαντλήσει το μέγιστο προϋπολογισμό και πληροί τα κριτήρια της μέγιστης επιχορήγησης, δεν μπορεί να λάβει περισσότερα από 17.500 ευρώ

Επιπλέον επιχορηγούνται τα υπόλοιπα σε ποσοστό 100%

 • Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων
 • Αμοιβή συμβούλου έργου
 • Αμοιβή για μελέτες – εγκρίσεις (όπως πχ για έγκριση άδειας μικρής κλίμακας, για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου)

Τα ποσά καλύπτονται στο τέλος των παρεμβάσεων.

 

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι παρεμβάσεις , που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του ενεργειακού επιθεωρητή και αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

 • Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα με διπλούς υαλοπίνακες
 • Καλύπτεται και η αντικατάσταση μόνο του υαλοπίνακα (εφόσον καλύπτεται η απόδοση σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ) του κουφώματος.
 • Δεν καλύπτονται οι εσωτερικές είσοδοι σε διαμερίσματα (πόρτες ασφαλείας κτλ).
 • Καλύπτονται με συμπληρωματικά ποσά εργασίες για τέντες, σκίαση, ρολλά κτλ.
 • Καλύπτεται η αντικατάσταση εξώπορτας σε πολυκατοικία καθώς και των κουφωμάτων κλιμακοστασίου.
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα με διπλούς υαλοπίνακες

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

 • Τοποθέτηση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας & pilotis
 • Τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στεγών

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ

 • Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με νέο υψηλής απόδοσης
 • Δεν καλύπτονται σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, δεξαμενές πετρελαίου κτλ.
 • Καλύπτεται η αντλία θερμότητας για την υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης και ZNX. Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2, απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

 

5. ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Η πρόταση του εντύπου παρεμβάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

 • Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2, απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).
 • Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7, απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

 

6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΩΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ

Το υπόλοιπο ποσό του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού, αυτό που δεν καλύπτεται απο την επιχορήγηση, μπορεί να πληρωθεί με δυο τρόπους:

ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 • Με χρήματα του Ωφελούμενου (χωρίς εμπλοκή της τράπεζας).
 • Σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνει προκαταβολή απο το πρόγραμμα. Μπορεί όμως να δώσει προκαταβολή απο τα ίδια κεφάλαιά του αλλά μόνο μέσω τραπεζικής μεταφοράς.
 • Μετά την αποπληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων και την προσκόμιση των δικαιολογητικών στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ (extrait λογαριασμών, κλπ), εκταμιέυεται η επιχορήχηση για πληρωμή αναδόχων – προμηθευτών σε τραπεζικό τους λογαριασμό.

ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

 • Μέσω τραπεζικού δανεισμού κατόπιν αιτήσεων στην τράπεζα μετά την έγκριση του αιτήματος.
 • Σ αυτή την περίπτωση το επιτόκιο είναι 4% και επιδοτείται 100%.
 • Η εισφορά 0,12% επιβαρύνει τον ωφελούμενο.
 • Η τράπεζα δεν επιβαρύνει με κόστος διαχείρισης φακέλου. (είναι επιδοτούμενος 100%)
 • Η διάρκεια του δανείου είναι απο 4 έως 6 χρόνια.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η απαίτηση απο την τράπεζα εμπράγματων εξασφαλίσεων. Επιτρέπεται η δυνατότητα να τεθεί κάποιος εγγυητής προκειμένου να βελτιωθεί η πιστοληπτική δυνατότητα του αιτούντος ή σε περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων κτλ.
 • Παρέχεται η δυνατότητα για μερική ή ολική εξόφληση χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

 

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 •  Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση θα πρέπει να αναρτηθούν ηλεκτρονικά.
 • Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας απο το πρόγραμμα μετά την επίτευξη των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.
 •  Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση χωρίς κωδικούς taxis net.
 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού απο τις περιφέρειες και τηρείται σειρά προτεραιότητας.
 • Με την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και δεσμεύεται το αιτηθέν ποσό.
 • Το ποσό παραμένει δεσμευμένο για δυο μήνες απο την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την έγκριση του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να θέσει την αίτηση σε κατάσταση <προς υπαγωγή> χωρίς τη λήψη δανείου.
 • Σε περίπτωση επιλογής της αίτησης <ενεργή για λήψη δανείου>,  μπορεί να επιλέξει την τράπεζα που θα απευθυνθεί. Οι τράπεζες οφείλουν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο εντός 15 ημερών.
 • Κατά την υποβολή των αιτήσεων γίνονται μόνο οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει στο τελικό στάδιο και πριν την καταβολή των ωφελημάτων.
 • Για περιπτώσεις τακτοποιημένων ιδιοκτησιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής του προστίμου.
 • Σε περίπτωση εκκρεμοτήτων εκκαθάρισης της δήλωσης Ε1, Ε9 αυτά θα πρέπει να ξεκαθαριστούν πριν την αίτηση. Επίσης να αναγράφεται αριθμός ρολογιού ΔΕΗ.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης συγκυριότητας θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συναίνεση.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 • Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της Πολυκατοικίας, να οριστεί εκπρόσωπος για την υποβολή των δικαιολογητικών και την επιλογή Τράπεζας.
 • Υποβάλλεται μια αίτηση ως σύνολο κτηρίου καθώς και αιτήσεις απο τους ιδιοκτήτες. Οι αιτήσεις συνδέονται μεταξύ τους